Privacyverklaring

Granfood BV (“Granfood”) handelt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en respecteert de privacy van al haar klanten, relaties, medewerkers en alle gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie die u ons verschaft alsmede data verkregen vanuit een bezoek en gebruik van onze website zal vertrouwelijk worden behandeld door ons, onze medewerkers en eventueel ingeschakelde derden. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Verwerking

De persoonsgegevens die door ons (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, contact met de serviceafdeling, het opvragen van informatie en bij een sollicitatieprocedure.

Doel

GranFood gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens voor:

 • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
 • het verzenden van reclame-uitingen en nieuwsbrieven en informatie over (nieuwe) producten;
 • het behandelen van vragen en klachten;
 • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 • het uitvoeren van een sollicitatieprocedure;
 • het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
 • het behandelen van geschillen;
 • intern beheer en administratie, en
 • het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Derden

Uw persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst maken wij vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens door indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

We zijn bekend met het “Schrems II”-arrest (Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020) en de uitdagingen die er hierdoor zijn ontstaan voor de doorgifte van persoonsgegevens. Er wordt momenteel onderzocht hoe hier passende oplossingen voor gevonden kunnen worden. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief/promotiemateriaal

Wij bieden een nieuwsbrief en/of promotiemateriaal waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Uw persoonsgegevens worden enkel toegevoegd aan onze verzendlijst wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging

Wij nemen zorgvuldige en passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn

Granfood bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Voorts houdt Granfood zich aan wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Lees meer over het cookiebeleid van Granfood in onze cookieverklaring.

Uw rechten

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u (in bepaalde omstandigheden) de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.Wij zullen in beginsel binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen en zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de afhandeling van uw verzoek.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren, zodat we geen gegevens verwerken van de verkeerde persoon. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld het sturen van een geldig legitimatiebewijs.

Indien u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent bovengenoemde rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Indien u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op de website.

Op onze website treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij raden wij aan het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Granfood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de meest recente privacyverklaring geregeld via deze website te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: 23 september 2021